Business: Theory and Practice 9(1): 45-50, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.45-50
Slovakijos Respublikos ekonominės konvergencijos tyrimas
expand article infoMiriam Jankalová, Radoslav Jankal
Open Access
Abstract

Ša­lies ati­tik­tis eu­ro zo­nos mo­ne­ta­ri­nės ir fis­ka­li­nės po­li­ti­kos rei­ka­la­vi­mams ga­lė­tų bū­ti įver­tin­tas kon­ver­gen­ci­jos kri­te­ri­ju­mi. Au­to­rių siū­lo­mas kon­ver­gen­ci­jos kri­te­ri­jus ne­iš­ma­tuo­ja ekonominių sub­jek­tų pa­si­ren­gi­mo įsi­lie­ti į eu­ro zo­ną, ne­kves­tio­nuo­ja šios zo­nos funk­cio­na­lu­mo. Straips­ny­je gvil­de­na­ma, ar Slo­va­ki­jos pri­si­jun­gi­mas prie Eko­no­mi­nės ir mo­ne­ta­ri­nės są­jun­gos nesukeltų fi­nan­si­nių pro­ble­mų į ją įei­nan­čioms vals­ty­bėms.Keywords
konvergencijos kriterijus; Europos Sąjunga; euro zona; monetarinė sąjunga; stabilumas