Business: Theory and Practice 9(1): 51-64, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.51-64
Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai
expand article infoManuela Tvaronavičienė, Romualdas Ginevičius, Virginija Grybaitė
Open Access
Abstract

Straips­ny­je sie­kia­ma at­skleis­ti, kiek skir­tin­gas po­žiū­ris į ša­lių iš­si­vys­ty­mą da­ro įta­ką jų tarpu­sa­vio pa­ly­gi­ni­mo re­zul­ta­tams. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­si­vys­ty­mą au­to­riai ver­ti­na pasitelkdami tris dau­giak­ri­te­ri­nius me­to­dus, kiek­vie­ną iš jų pri­tai­ky­da­mi skir­tin­gai su­mo­de­liuo­tiems pa­si­rink­tos ver­ti­ni­mo sis­te­mos at­ski­rų ro­dik­lių reikš­min­gu­mams. Au­to­riai ap­žvel­gia tri­jų nag­ri­nė­ja­mų ša­lių vys­ty­mą­si 2000–2006 m.: gre­ti­na skir­tin­gai ap­skai­čiuo­tų kom­plek­si­nių ro­dik­lių ki­ti­mą su BVP kiti­mu bei įver­ti­na Bal­ti­jos ša­lių iš­si­vys­ty­mo, vie­na ki­tos bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių at­žvil­giu, ly­gį. Gau­ti re­zul­ta­tai at­sklei­džia, kiek dau­giak­ri­te­ri­nio me­to­do pa­rin­ki­mas bei jo tai­ky­mo bū­das le­mia atskiros ša­lies ver­ti­ni­mą, kaip kin­ta ša­lių iš­si­ri­kia­vi­mas pa­gal iš­si­vys­ty­mą, at­si­žvel­giant į kom­plek­si­nio ver­ti­ni­mo tech­ni­ką. Api­ben­dri­na­mi prak­ti­niai kom­plek­si­nių ma­te­ma­ti­nių me­to­dų tai­ky­mo niu­an­sai ir jų tai­ky­mo bū­do įta­ka eko­no­mi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tams.

 


Keywords
šalių išsivystymas; daugiakriterinis įvertinimas; modeliavimas; tvarioji plėtra; Lietuva; Latvija; Estija; Europos Sąjunga