Business: Theory and Practice 9(1): 65-72, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.65-72
Lietuvos moterys moksle: vadybiniai aspektai
expand article infoIna Dagytė
Open Access
Abstract

Nors moterų Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų bendruomenėje daugėja, auga ir įvairių sričių tyrėjų susidomėjimas šia problematika, tačiau tam tikros moterų mokslininkių sociumo charakteristikos, veiklos rezultatyvumas, karjerą ir pripažinimą charakterizuojantys rodikliai signalizuoja apie įvairias neišspręstas ar nepakankamai efektyviai sprendžiamas problemas, patenkančias į vadybos mokslo problematikos lauką. Straipsnyje siekiama aktualizuoti Lietuvos mokslininkių bendruomenės raidos 1990–2005 m. m. patirtį ir išryškinti pozityvius bei negatyvius ypatumus, identifikuoti svarbiausias lyčių požiūriu balansuotinos Lietuvos mokslo vadybos problemas, aptarti identifikuotų problemų vadybinio sprendimo prielaidas. Darbe taikyti metodai: analizė, sintezė, stebėjimas, ekspertavimas, lyginimas, struktūravimas – padėjo atskleisti tikslingos šios srities transformacijų vadybos stygių, trūkstamas grandis vadybos organizavimo struktūroje, esminių pozityvių lyčių lygias galimybes įtvirtinančių teisės nuostatų realizavimo trukdžius. Akcentuojami besiformuojantys ir skatintini moterų bendruomenės, tarp jų ir moterų mokslininkių dalies, vadybos veiksniai ir rezultatai, išryškėja per III (2000) ir IV (2005) Lietuvos moterų suvažiavimus.

 Keywords
mokslininkų bendruomenė; moterys mokslininkės; lygios galimybės; vadyba