Business: Theory and Practice 9(1): 73-80, doi: 10.3846/1648-0627.2008.9.73-80
Daugiakriterinio vertinimo būdų suderinamumas
expand article infoRomualdas Ginevičius, Valentinas Podvezko
Open Access
Abstract

Ver­ti­nant tą pa­tį reiš­ki­nį įvai­riais dau­giak­ri­te­ri­niais me­to­dais, gau­na­mi skir­tin­gi re­zul­ta­tai. Tai lei­džia teig­ti, kad kiek­vie­nas me­to­das tu­ri sa­vo pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų, vi­di­nę lo­gi­ką, iš­ryš­ki­na vis ki­to­kį nag­ri­nė­ja­mo ob­jek­to ar nag­ri­nė­ja­mos si­tu­a­ci­jos as­pek­tą. Sie­kiant su­ma­žin­ti at­ski­rų dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dų (DVB) spe­ci­fi­kos įta­ką skai­čia­vi­mo rezultatams, tiks­lin­ga nag­ri­nė­ja­mą reiš­ki­nį ver­tin­ti ke­liais bū­dais, o pas­kui nu­sta­ty­ti šių ver­ti­ni­mų vidur­kį. Dėl to ky­la tiek moks­li­nė, tiek prak­ti­nė pro­ble­ma – ko­kius dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dus įtrauk­ti į vie­ną „pa­ke­tą“.

 

Keywords
kompleksinis vertinimas; daugiakriteriniai metodai; koreliacinė analizė; metodų suderinamumas